Horia Picu despre „Moscoviada” lui Iuri Andruhovici

Horia Picu despre „Moscoviada” lui Iuri Andruhovici

O carte despre relațiile de „prietenie” multisecularӑ dintre ruși și ucraineni, un strigӑt de revoltӑ împotriva nedreptӑții, a neputinței. Ȋn aceeași mӑsurӑ, „Moscoviada” este felul în care Iuri Andruhovici înțelege sӑ lupte împotriva unui inamic mult mai mare și infinit mai puternic, într-o carte scrisӑ într-o notӑ de pamflet, de imaginar, combinând interesant amintirile concrete (sau care par a fi trӑite de autor), cu fabulația și încheiatӑ cu patetismul ultimelor pagini, din care concluzia apare de la sine: hotӑrârea poporului ucrainean de a lupta mai departe cu mai-marele dușman.

Povestitorul, student ucrainean la Moscova, stӑ într-un cӑmin unde prea multele naționalitӑți, fiecare cu obiceiurile ei, nu-i fac deloc o viațӑ tihnitӑ. „Dormi […] pânӑ când uzbecul de dincolo de perete dӑ la maximum muzica lui orientalӑ, obsesivӑ, cea scoasӑ din nimic altceva decât douӑ coarde și-un bӑț”. Sau: „…evreul de dupӑ celӑlalt perete tocmai s-a întors din raita lui de dimineațӑ prin magazine”.

Viața cea mai grea e la sfârșit de sӑptӑmânӑ: „șuierӑ tigӑi, zornӑie gӑleți și chei, se trântesc uși, cӑci e sâmbӑtӑ, zi fӑrӑ cursuri […]”.

       

În camerӑ liniștea e tulburatӑ de vecinii din celelalte. În lift, sunt multe urme lӑsate de cei care s-au perindat prin el. „În lift te apuci sӑ studiezi ce s-a mai scris, desenat și zgâriat, mai de mult sau mai recent, pe pereții și pe tavanul vehiculului, lucruri la care se adaugӑ și urmele de sânge ale lui Iașa, maseurul cӑruia cecenii, ieri, în acelasi loc, îi aranjaserӑ mutra”.
Scriitorul, aflat temporar la Moscova recunoaște cӑ „zi de zi bem și din asta ni se trezește curajul civic”. Vorbește de iubirile lui, ajungând, în final, la concluzia cӑ „m-am potoloit și, cu indiferența neinițiatului, am diagnosticat apusul simțӑmintelor mele”.

Moscova e vӑzutӑ de autor ca „oraș al pierderilor”, care „mai bine ar fi fost fӑcut una cu pӑmântul”, „iar pe locul sӑu sӑ fie sӑdite din nou desele pӑduri finlandeze, cele care se înӑlțau odinioarӑ pe aici, sӑ fie adusi în ele urși, elani și cӑprioare, care sӑ pascӑ pe ruinele Kremlinului”.

Otto von F., personajul principal și povestitorul romanului, ajunge într-o zi lângӑ temuta închisoare KGB-istӑ, fostӑ NKVD-istӑ Lubianka. Se pierde prin tenebrele temutei închisori și ajunge la agenții de securitate care creșteau șobolani. Îl întâlnește aici pe „Cӑpitan șeludkov, comandant al secțiunii Farabundo-Marti de exterminare a șobolanilor”.

Agustín Farabundo Martí Rodríguez (1893-1932), lider marxist-leninist din El Salvador. Poate ar fi fost mai nimerit un alt nume pentru armata antișobolani. N-am idee cum îl percep acum salvadorienii pe Farabundo Martí, dar dacӑ este și azi un erou pentru ei, partea imaginarei armate conduse de cӑpitanul șeludkov s-ar fi putut numi altfel.

Ucraina, zice autorul adresându-se unei imaginare Instanțe Supreme pe care o numește Strӑlucirea Voastrӑ, Vrednicia Voastrӑ, Milostivirea Voastrӑ, Milosârdia Voastrӑ, „nu a fost inventatӑ de sfetnicii, astrologii și preoții Voștri militari”.

țara lui Andruhovici „este dureros de realӑ. și de nimic protejatӑ fațӑ de Rӑsӑrit, nici mӑcar de niște munți”. țara a fost pusӑ „acolo unde i-a plӑcut LUI”, iar oamenii zӑmisliți de EL sunt „moi și greoi, rӑbdӑtori, puturoși, indiferenți, pizmași, creduli, șireți, fricoși, certӑreți. […] și fete frumoase tot el ne-a dӑruit. Dupӑ cum și unele urâte”.

Citind doar rândurile care – în opinia autorului – îi caracterizeazӑ pe ucraineni, cititorul ar putea crede cӑ toate relele Pӑmântului s-au abӑtut asupra lor. Cine citește întreg romanul, se lӑmurește cӑ „Moscoviada” este mai mult decât un roman; este o bӑrbӑteascӑ declarație de dragoste din partea cuiva care, chiar cu un glonte în cap – cum scrie pe la sfârșitul romanului – s-ar întoarce acasӑ, deși poate în altӑ parte i-ar putea fi mai bine.

https://carti-beletristica.ro/moscoviada-iuri-andruhovici